Dokumendid

Õppekava


(1) Võhma Kooli õppekava on õppe-ja kasvatustegevuse alusdokument.

(2) Võhma Kooli õppekava koostamisel on lähtutud põhikooli riiklikust õppekavast, kooli arengukavastja põhimäärusest, põhikooli-ja gümnaasiumiseadusest, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

(3) Võhma Kooli (edaspidi kool) õppekava koosneb üldosast ja ainevaldkondade kavadest.

(4) Õppekava üldosa annab ülevaade järgmistest valdkondadest:

1) kooli väärtused, moto, missioon, visioon;

2) õppe-ja kasvatustegevuseeesmärgid;

3) õppekorraldus;

4) õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused;

5) loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise jahindamise kord;

6) lõimingu põhimõtted;

7) õpilase arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus;

8) hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord;

9) karjääriõppe, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldus;

10) õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus;

11) õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted;

12) kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

(5) Ainevaldkondadekavadesesitatakse ainevaldkonna pädevuse ja õppeainete kirjeldus, üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes, lõimingu ja läbivate teemade käsitlemise põhimõtted, nõuded füüsilisele keskkonnale ja hindamise kirjeldus.

(6) Õppeainete ainekavadesesitatakse õppeainete õpitulemused ja õppesisu kirjeldused klassiti.

Võhma Kooli õppekava üldosa

Õppekava üldosa lisa 1

Õppekava üldosa lisa 2 (tunnijaotusplaan)

Lihtsustatud õpe Võhma Koolis

 

Ainevaldkond keel ja kirjandus

Ainevaldkond kehaline ja kasvatus

Ainevaldkond kunstiained

Ainevaldkond loodusained

Ainevaldkond matemaatika

Ainevaldkond sotsiaalained

Ainevaldkond tehnoloogia

Ainevaldkond võõrkeeled

(1) Võhma Kooli õppekava on õppe-ja kasvatustegevuse alusdokument.

(2) Võhma Kooli õppekava koostamisel on lähtutud põhikooli riiklikust õppekavast, kooli arengukavastja põhimäärusest, põhikooli-ja gümnaasiumiseadusest, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

(3) Võhma Kooli (edaspidi kool) õppekava koosneb üldosast ja ainevaldkondade kavadest.

(4) Õppekava üldosa annab ülevaade järgmistest valdkondadest:

1) kooli väärtused, moto, missioon, visioon;

2) õppe-ja kasvatustegevuseeesmärgid;

3) õppekorraldus;

4) õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused;

5) loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise jahindamise kord;

6) lõimingu põhimõtted;

7) õpilase arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus;

8) hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord;

9) karjääriõppe, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldus;

10) õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus;

11) õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted;

12) kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

(5) Ainevaldkondadekavadesesitatakse ainevaldkonna pädevuse ja õppeainete kirjeldus, üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes, lõimingu ja läbivate teemade käsitlemise põhimõtted, nõuded füüsilisele keskkonnale ja hindamise kirjeldus.

(6) Õppeainete ainekavadesesitatakse õppeainete õpitulemused ja õppesisu kirjeldused klassiti.

Võhma Kooli õppekava üldosa

Õppekava üldosa lisa 1

Õppekava üldosa lisa 2 (tunnijaotusplaan)

Lihtsustatud õpe Võhma Koolis

 

Ainevaldkond keel ja kirjandus

Ainevaldkond kehaline ja kasvatus

Ainevaldkond kunstiained

Ainevaldkond loodusained

Ainevaldkond matemaatika

Ainevaldkond sotsiaalained

Ainevaldkond tehnoloogia

Ainevaldkond võõrkeeled