Uudised

Koolielu 100 aastat tagasi: Iseseiswuspäeva pühitsemine Wõhma Koolis 11. veebruar VKool


ISESEISWUSPÄEVA PÜHITSEMINE WÕHMA KOOLIS

19. veebruaril

4 tundi (35 min)

Rongkäik

--------------------------------------------------------------------

Kooli esimene tähtsam ülesanne on kaswatus. Kogu õpetus koolis peab wõtma oma sihiks laste kehalise ning waimlise arendamise ja kõlbla täiendamise, luues sellega aluse selge ilmawaate, kindla ning hea iseloomu ja teowõimsa isiksuse kujunemisele.

Õpetus on kooliealistele lastele sunduslik ja rahvakoolis maksuta.

Õpilaste korraliku kooliskäimise üle walwab kooli hoolekogu, kellele koolijuhataja on kohustatud igal nädalal õpilaste puudumise üle teateid andma.

Hindamine

5 - wäga heast mõistnud

4 - heasti mõistnud

3 - keskmiselt mõistnud

2 - puudulikult mõistnud

1 - halwasti mõistnud

0 - ei ole midagi mõistnud

Peale õppeainete hinnatakse weel elukombeid, tähelepanemist, usinust ja edasiminekut.

Nõrgaandeliste laste tarwis korraldatakse kooli juures abitunnid.

Koolis õpetatakse järgmisi õppeaineid:

lugemine aritmeetika ja algebra
kirjutamine geomeetria
rehkendamine saksa keel
maateadus vene keel
kõlblusõpetus laulmine
kodulugu joonistamine
kodanikuteadus võimlemine
tervishoid ajalugu
loodusõpetus keemia
käsitöö füüsika

Koolis wõiwad tarwidusel olla ainult pedagoogiliselt lubatud karistuswiisid.

Kehalik karistus on keelatud.

ISESEISWUSPÄEVA PÜHITSEMINE WÕHMA KOOLIS

19. veebruaril

4 tundi (35 min)

Rongkäik

--------------------------------------------------------------------

Kooli esimene tähtsam ülesanne on kaswatus. Kogu õpetus koolis peab wõtma oma sihiks laste kehalise ning waimlise arendamise ja kõlbla täiendamise, luues sellega aluse selge ilmawaate, kindla ning hea iseloomu ja teowõimsa isiksuse kujunemisele.

Õpetus on kooliealistele lastele sunduslik ja rahvakoolis maksuta.

Õpilaste korraliku kooliskäimise üle walwab kooli hoolekogu, kellele koolijuhataja on kohustatud igal nädalal õpilaste puudumise üle teateid andma.

Hindamine

5 - wäga heast mõistnud

4 - heasti mõistnud

3 - keskmiselt mõistnud

2 - puudulikult mõistnud

1 - halwasti mõistnud

0 - ei ole midagi mõistnud

Peale õppeainete hinnatakse weel elukombeid, tähelepanemist, usinust ja edasiminekut.

Nõrgaandeliste laste tarwis korraldatakse kooli juures abitunnid.

Koolis õpetatakse järgmisi õppeaineid:

Koolis wõiwad tarwidusel olla ainult pedagoogiliselt lubatud karistuswiisid.

Kehalik karistus on keelatud.

lugemine aritmeetika ja algebra
kirjutamine geomeetria
rehkendamine saksa keel
maateadus vene keel
kõlblusõpetus laulmine
kodulugu joonistamine
kodanikuteadus võimlemine
tervishoid ajalugu
loodusõpetus keemia
käsitöö füüsika